1. Home
  2. Docs
  3. راهنمای قالب فایل پرس...
  4. تنظیمات قالب
  5. محصولات صفحه اول

محصولات صفحه اول

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading…

در صفحه اول و در زیر اسلایدشو تصاویر قسمت اصلی سایت و نمایش محصولات می باشد که به هرتعداد می توانید در این بخش دسته بندی های اصلی دانلود خود را برای نمایش قرار دهید:

برای تنظیمات این قسمت پس از مراجعه به قسمت تنظیمات قالب به بخش “محصولات صفحه اول” مراجعه کنید.

پس از مراجعه با صفحه زیر روبرو خواهید شد:

در قسمت “تعداد دسته بندی ها” مقدار بخشی که نیاز دارید تا در صفحه اصلی نمایش داده شود را وارد کرده و دکمه ذخیره را بزنید.

اکنو صفحه را مجدد بارگزاری کنید(رفرش).با این کار به تعدادی که وارد کرده اید گزینه برای انتخاب دسته بندی محصولات خواهد امد.

دسته بندی مربوط به هربخش را انتخاب کرده و ذخیره را بزنید.

نکته : در صفحه اصلی زیر عنوان هر بخش توضیح کوتاهی می آید که از توضیحات وارد شده برای دسته بندی محصولات خوانده می شود.

Tags ,

How can we help?