1. Home
  2. Docs
  3. راهنمای قالب یا حسین ( عل...
  4. تنظیمات قالب
  5. اسلایدشو

اسلایدشو

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading…

اسلایدشو در صفحه اول نمایش داده می شود و میتواند غیرفعال گردد.

برای داشتن یک اسلاید شو ابتدا باید دسته ای برای این منظور بسازید و بعد از آن نوشته هایی که در آن ارسال می کنید حتما دارای تصویر شاخص باشد.

اندازه توصیه شده ۸۶۰×۲۸۰ پیکسل می باشد تا به صورت استاندارد نمایش داده شود.

برای تنظیمات این قسمت به بخش “اسلایدشو” در تنظیمات قالب مراجعه کنید.

و دسته مورد نظر را انتخاب کرده و تنظیمات دلخواه خود را انجام دهید.

How can we help?