نصب پلاگین های مورد نیاز

نصب پلاگین های مورد نیاز برای کارکرد صحیح این قالب باید پلاگین هایی را قبل بعد از راه اندازی قالب،نصب و فعال سازی کنید،برای همین بعد از فعال سازی قالب با این هشدار روبرو خواهید شد که اگر طبق مراحل اقدام کنید،خود قالب تمامی پلاگین های مورد نیازش را خودکار نصب خواهد کرد: اگر پلاگین ها نصب نشده باشند بر روی...