صفحات اینترو یا اسپلش یا لودر ابتدای سایت چه هستند

بسم الله الرحمن الرحیم صفحات اینترو یا اسپلش یا لودر ابتدای سایت چه هستند صفحات اینترو چه هستند؟ وب سایتی رو باز می کنید و اون وب سایت قبل از بارگزاری انیمشینی کوتاه به شما نشان می دهد و بعد از آن وارد محیط اصلی وب سایت مورد نظر می شوید،به آن صفحه که کاملا از...