شماره تماس ها

شماره تماس ها برای تنظیم شماره تماس های خود به تنظیمات قالب مراجعه کرده و در قسمت "شماره تماس/ایمیل" شماره های خود را وارد کنید. شماره ها شامل شماره تماس و شماره موبایل می باشد. هرکدام خالی گذاشته شود نمایش داده نخواهد شد.